Familieterapeut Tonje Anine Løff

Sitter du fast i et mønster?Familieterapi

Posted by Tonje Anine Løff Fri, January 26, 2018 12:05:09

Man snakker ofte om å sitte fast i et mønster. Å sitte fast i et mønster med partneren sin eller andre forbindes ofte med noe dårlig. Det føles som om man hele tiden kommer tilbake til de samme samtalene, handlingene, konfliktene.

Og der sitter vi fast. Det kan føles umulig å komme løs.

Jeg vil si at det er riktig at vi inngår i mønster, eller man kan også kalle det samspill. Som jeg har nevnt tidligere så er vi alle, etter min mening, en del av et stort system hvor alt henger sammen med alt. Det samspillet som blir tydeligst for oss og som oftest betyr mest for oss, er det samspillet vi inngår i med våre nære relasjoner. Det som er viktig å forstå når det gjelder mønster og samspill, er at de ikke står fast, men er i konstant bevegelse. Et bestemt mønster krever mye oppfølging og vedlikehold fra alle de som inngår i det, for at det skal kunne holde samme form. Alle bidrar med små og store handlinger, hele tiden.

Men det er viktig å huske at positive samspill også kan forstås som et mønster, hvor alle bidrar sammen for å opprettholde det. Man kan også oppleve at man er en del av godt samspill med en eller flere andre, hvor man føler kjærlighet og glede. Det er når man opplever utfordringer og negative følelser eller konflikter, at man oftest opplever å føle seg fastlåst og begynner å tenke på mønster. For at et mønster eller samspill skal endres, trenger det en forstyrrelse. Noen ganger opplever man å ha et trygt, lykkelig og harmonisk forhold, men hvor noe skjer, som forstyrrer denne harmonien. Det kan være en utfordring å finne tilbake til det gode trygge mønsteret når man har opplevd slike forstyrrelser. Det kan være snakk om livshendelser, også de som er lykkelige hendelser, men som skaper forandring. For eksempel det å få et barn eller når barna blir voksne og flytter ut hjemmefra. Man må finne nye måter å fungere sammen på, noe som kan være utfordrende og krever litt arbeid. Det kan også være andre mer triste hendelser som forstyrrer, som for eksempel at en partner mister jobben, eller noen som står en nær går bort. Det er svært ulikt hvordan man håndterer disse forstyrrelsene og hvilke konsekvenser det får for samspillet i en familie.

Hvis du opplever å føle at du sitter fast i et mer negativt mønster med din partner eller noen som står deg nær, så kan det være til hjelp å huske dette. At det mønsteret du opplever å sitte fast i, ikke er statisk. Det er hele tiden i bevegelse og både du og den eller de andre du opplever dette med, er med å påvirker dette hele tiden. Det som må til er en forstyrrelse. Det betyr at noen må gjøre noe nytt, noe utenom det vanlige, for å skape en forstyrrelse. Det er ofte sånn at man sitter med et ønske om at den andre skal forandre seg eller begynne å gjøre noe annerledes. Min anbefaling er heller at du begynner å tenke gjennom hva du gjør for å bidra til at mønsteret opprettholdes. Tenk tilbake og se om du kommer på en gang hvor mønsteret så annerledes ut. Gjorde du noe annet da? Se om du kan finne på noe du kan gjøre som vil tilføre noe nytt eller annet til mønsteret og dermed skape en forstyrrelse. Som oftest vil disse handlingene/forstyrrelsene ha ringvirkninger, som igjen kan føre til at den eller de andre du har rundt deg, også vil gjøre noe annet enn de pleier.

Det jeg skriver om her, synes jeg er fin måte å tenke om samspill på. Samtidig er det ikke alltid så enkelt å endre det man opplever som negative mønster i nære relasjoner. Spesielt dersom man har opplevd at konflikt og negative følelser har fått gro en stund og stikker dypt. Da er det ikke sånn at det finnes en quickfix hvor hele samspillet endres ved at en av partene plutselig tar ut søpla når han eller hun ikke pleier det. Noen ganger burde man kanskje søke hjelp utenfra, fra en terapeut, for å få hjelp til å identifisere de mer negative mønstrene og hvordan de kan endres.

Favoritt quote!

"Be the change you wish to see in the world" - Mahatma Gandhi

Blog image

Vi er alle skuespillereFamilieterapi

Posted by Tonje Anine Løff Fri, January 26, 2018 11:57:39

Det finnes et begrep innenfor familieterapien som heter familiemanus. Det betyr på en måte det samme som at vi alle spiller i et skuespill sammen. Det var John Byng-Hall som skrev om dette allerede i 1985. I en familie har alle medlemmene en rolle og alle har fått utdelt et manus som gjør at man vet sin egen rolle, samtidig som man også kan de andre familiemedlemmene sine replikker og rollebeskrivelser. Noen får rollen som den pliktoppfyllende og ansvarlige, andre får rollen som den autoritære og strenge osv. Man vet også via manuset hvem som gjør hva. Hvis man bruker en familiemiddag som et eksempel, så vet man kanskje hvem som sitter hvor, hvem som lager maten, hvem som hjelper til, hvem som kommer for sent, hva man snakker om rundt bordet og hva man ikke kan snakke om.

Disse rollene tar man med seg videre i livet. Når du finner en partner og skal starte din egen familie, da har du med deg ditt manus og partneren din har med sitt eget. Det betyr at i et forhold eller i en familie er det alltid en sammensetning av flere manus. Noen av delene til vårt eget manus fra vår oppvekstsfamilie er vi klar over og andre deler er vi ikke bevisst. Samtidig er det slik at vi ønsker å korrigere noen deler av manuset og videreføre andre. Dette gjør vi også mer eller mindre bevisst. Hvis vi satte pris på noe foreldrene våre gjorde for oss da vi var barn, for eksempel at de laget suppe til oss når vi var syke, så vil vi kanskje ønske å gjøre det samme for våre barn. Dersom vi opplevde at vår mor hadde en kontrollerende rolle og blandet seg i alt vi gjorde i oppveksten og ungdomsårene, vil vi kanskje gjøre vårt ytterste for at vår rolle som mor skal være annerledes. Disse forsøkene våre på videreføring eller korrigering kan få uforutsette konsekvenser og vi kan også oppleve at det vi vil videreføre kolliderer med prosjektet til partneren vår, som ofte er et annet enn vårt eget. Det er også ofte slik, at selv om vi gjør alt vi kan for å endre rollen vår, så opplever vi å ikke få det helt til og vi ender med å gjøre det samme likevel. Eller at vi gjør en endring, men ikke opplever den positive effekten vi håpet. Ved å bli mer klar over disse rollene og manusene vi har med fra oppveksten og hvordan de passer sammen med partnerens manus kan vi få bedre forståelse for hverandres roller og de prosjektene vi har for vår egen familie.

Noen ganger holder det å være bevisst på det man vil videreføre eller endre og andre ganger trenger man litt hjelp. Dersom man for eksempel har vokst opp i et hjem med streng autoritær oppdragelse, men ønsker å gjøre noe annet for egne barn, er det ikke sikkert at det er så lett å endre dette uten litt veiledning. Noen ganger kan partnere med komplementære roller utfylle hverandre og oppnå en god og balansert oppdragerstil for sine barn, noen ganger kan rollene og ønskene kollidere litt og andre ganger har man like erfaringer fra egen oppvekst og samme ønsker om endring, men får vanskeligheter med å gjøre noe annet fordi man ikke vet hvordan.

Kanskje kan du kjenne igjen noe av dette i ditt eget liv. Kanskje kan det tilføre ny mening til egne handlinger og partnerens handlinger. Hvilke prosjekter for videreføring og korrigering av manus driver du med selv og hva kan det være at partneren din gjør?

På denne måten spiller vi altså, alle sammen, skuespill hver dag!


Blog image

#Skuespill #manus #kjærlighet #parforhold #familie #oppvekst #forhold #relasjoner #oppdragelse #barn #samliv #helse #boggFamilieterapiParterapi

Posted by Tonje Anine Løff Fri, January 26, 2018 11:24:12

Det finnes mange ulike terapiretninger der ute og det er ikke sikkert alle vet hva som er spesielt for en familieterapeut. Jeg skal forsøke å tydeliggjøre hva som kjennetegner en familieterapeut, herunder systemisk familieterapeut.

Først og fremst er familieterapi og systemisk praksis en profesjonsmaster, du kan lese mer om utdanningen her: https://www.vid.no/studier/familieterapi-og-systemisk-praksis-master/.

En familieterapeut har en klinisk videreutdanning på høyskolenivå og noen har også profesjonsmaster. Jeg har den kliniske videreutdanningen og er snart ferdig med mastergraden.

Til forskjell fra for eksempel psykologien, hvor man i hovedsak har fokus på enkeltindividet, er man i familieterapien opptatt av systemet et individ inngår i. Man forsøker å forstå individet ved å se på helheten av relasjoner vedkommende er en del av. Helt fra samfunnsnivå til familie- og vennerelasjoner. En familieterapeut er mindre opptatt av å forstå utfordringer eller problemer som noe tilhørende individet, og er mer opptatt av å forstå det problemfylte som noe man opplever i relasjon til andre. For å komme med et eksempel, dersom det oppstår en konflikt mellom partnere vil en systemisk familieterapeut mene at denne konflikten finnes i rommet mellom partene. Når et par er opptatt av hvem som har skyld, eller også kanskje hvem som ER problemet, vil familieterapeuten holde fokuset på at ingen ER problemet og at utfordringer oppstår i samhandling hvor alle som inngår i kommunikasjonen bidrar til det som skjer videre. Man kan også si det slik at ingen ER aggressiv, men i en relasjon kan man bli aggressiv sammen med noen andre.

Det er viktig å understreke at man med dette ikke mener at ingen trenger å ta ansvar for sine handlinger. Det er menneskelig å feile og alle kan gjøre noe som skader en annen, uten at det nødvendigvis er hensikten. Som familieterapeut kan man komme til å møte en familie hvor et av familiemedlemmene har skadet et annet, ved for eksempel å utøve vold. Da vil ikke familieterapeuten mene at det er noen andre i familien som har ansvar for denne handlingen.

Det finnes flere faglige retninger også innenfor den systemiske familieterapien, derfor vil man kunne møte familieterapeuter som jobber litt forskjellig. Likevel vil det være felles for alle at man jobber med kommunikasjonen mellom personer og hjelper til med å bedre relasjoner mellom par, familiemedlemmer og andre nære relasjoner. Det man ikke gjør, til forskjell fra for eksempel psykologer, er å utrede enkeltindivider og sette diagnoser.

Man kan også si det sånn at alle levende vesner inngår i systemer og at alt vi kommuniserer, både verbalt og ikke-verbalt, påvirker det som er rundt oss. Vi er konstant i endring og det samme er alt rundt oss. Så, det vi gjør er å flytte fokus fra det som skjer inne i individet og se nærmere på det som skjer mellom individet og det som er rundt. Dersom man opplever å føle seg fastlåst og ønsker endring, enten alene, i et parforhold eller i en familie, kan det være lurt å snakke med en familieterapeut som kan være med å undersøke hva som skal til for å få til endring. Til en familieterapeut kan man komme alene eller sammen med noen andre, for eksempel en partner eller et eller flere familiemedlemmer.

Som med alt annet er det alltid mange måter å forstå og forklare noe på, derfor vil jeg til slutt legge til at dette er min forståelse og forklaring av hva en familieterapeut gjør. Det er også en svært forenklet forklaring og man kunne si mye mer om dette. Videre på denne bloggen vil det forhåpentligvis bli enda litt tydeligere, hva en familieterapeut er opptatt av!

#Par #samliv #familie #forhold #terapi #relasjonerFastlåst i konfliktParterapi

Posted by Tonje Anine Løff Sat, October 28, 2017 19:29:52

Inspirert av Gottmans 7 prinsipper for gode samliv vil jeg skrive noe om konflikter. Noe som forhåpentligvis kan gi en pekepinn i forhold til hvordan man kan se annerledes på de utfordringene som oppstår i samlivet. Innenfor denne metoden skilles det mellom to ulike former for konflikter. Den ene formen er såkalte konflikter som kan løses og den andre er konflikter som vedvarer.

Det kan være til stor hjelp bare ved å forstå forskjellen. En måte å skille disse er ved å kjenne etter på den følelsesmessige intensiteten ved konflikten. Løselige konflikter er vanligvis ikke så følelsesmessig opprivende eller intense fordi konflikten omhandler en situasjon eller et bestemt dilemma. Vedvarende konflikter er ofte svært intense følelsesmessig og dere vil oppleve at de stadig dukker opp. Det kan være at problemet dukker opp ved ulike anledninger i flere år, de kan virke uløselige og de forsterkes av dypere underliggende konflikt. Dere gjør ulike forsøk på å løse konflikten, men kommer ingen vei.

Dersom man generelt er positive til hverandre, respekterer hverandre og kan lytte til hverandre er det svært mulig å sitte ned sammen for å finne ut hvordan man løser de løselige konfliktene og kommer frem til kompromisser. Når det gjelder de vedvarende krever det noe annet. Det krever at man sammen kan utforske de underliggende kreftene som handler om den enkeltes drømmer og som ofte er knyttet til viktige verdier og tidligere erfaringer i livet. For å utforske dette må man være i stand til å skape et miljø hvor det oppleves trygt for den andre å fortelle om sine følelse, ønsker og drømmer. Begge må kunne lytte og undersøke sammen med den andre. Det vil ikke være et mål i seg selv å løse problemet, men derimot å kunne kom frem til foreløpige kompromisser og forstå den andre bedre.

Det handler like mye om å akseptere/bli bevisst at vedvarende konflikter eksisterer i alle samliv og at dersom du var sammen med en annen person ville konfliktene handlet om andre ting.

Å undersøke vedvarende konflikter er ikke alltid så lett å legge tilrette for på egenhånd og da kan det være en ide og oppsøke hjelp. Kjenner du deg igjen i dette og ønsker hjelp, kan dere oppsøke en terapeut eller melde dere på kurs. Jeg kommer tilbake med mer informasjon om kurs senere. Poenget er at selv om det oppleves fastlåst nå, så er det mulig å løse opp i det. Samtidig er det mulig å forebygge at vedvarende konflikter kommer til et punkt hvor det føles fastlåst og umulig.

For at et forhold skal lykkes er det flere ting enn å løse opp i konflikter som er viktig. Man må også styrke forholdet ellers. Man må bli bedre kjent med hverandre, bygge vennskap og tillit og lage en unik «vår historie». Er dere nysgjerrig på om dere kan styrke forholdet deres og få det bedre sammen, ta gjerne kontakt.

Blog image

#Samliv #ekteskap #parforhold #kjærlighet #lykke #skilsmisse #brudd #fådetbedre #gottman #gottman7p #kurs #terapi